Guqin CD

"Reminiscence" Gong Yi Guqin & Luo Shou-Cheng Flute
雲水吟 - 古琴 / 龔一 簫 / 羅守誠
$13.50
C091009
"Guangling Melody" - Gong Yi
廣陵絶響 - 古琴 / 龔一
$13.50
C101201
"Waves of Pine" - Guqin & Liuqin
$13.50
C120303